ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasbaarheid

1. deze algemene voorwaarden gelden voor iedere (schriftelijke) overeenkomst tussen Licht & de Boer en de cursist, voor zover daarvan door beide partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.

2. de overeenkomst komt tot stand, zodra Licht & de Boer met een cursist/cliënt een werk relatie aangaat.

Artikel 2 Wijzigingen

1. wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen cursist en Licht & de Boer zijn overeengekomen.

2. indien wijzigingen leiden tot verhogen of verlagen van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Artikel 3 Tarieven en kosten

1. de cursist of de organisatie die de inschrijving namens hem verricht, is het cursusgeld verschuldigd dat geldt op het moment waarop de cursist voor een opleiding/cursus geplaatst is, zoals blijkt uit het bericht van plaatsing.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Licht & de Boer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de bestendige gedragslijn en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap verrichten.

2. indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Licht & de Boer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 Annulering van activiteiten

1. Licht & de Boer is bevoegd een opleiding/cursus te annuleren, bijvoorbeeld wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 5 dagen voor de geplande cursus datum, behoudens enig ander luidend beding in de overeenkomst.

Nadien kan een opleiding/cursus door Licht & de Boer alleen geannuleerd worden wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerder begeleiders of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie.

2. als Licht & de Boer door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, treden partijen met elkaar in overleg om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat er moet gebeuren om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren; de tengevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel extra ontstane kosten zijn voor rekening van een ieder.

3. de cursist is bevoegd de inschrijving voor een cursus binnen 14 dagen na inschrijving teniet te doen

4. de cursist is daarnaast bevoegd tot 4 weken voor aanvang van de opleiding een inschrijving kosteloos te annuleren; indien korter dan 4 weken voor aanvang wordt geannuleerd is, ter compensatie van de tot dan toe door Licht & de Boer gemaakt directe of indirecte kosten, 50% van het cursusgeld verschuldigd; bij annulering (geheel of gedeeltelijk) binnen een week voor aanvang of na aanvang van de opleiding/cursus is de cursist de volledige kosten verschuldigd.

5. annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.

6. bij annulering na aanvang van de cursus behoudt de cursist het recht om binnen een periode van 2 jaar alsnog met de cursus verder te gaan.

Artikel 6 Betalingen

1. het cursusgeld moet zijn betaald binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, bij ommekomst van deze termijn treedt van rechtswege verzuim in, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is.

2. indien de cursist in verzuim is met het tijdig voldoen van een factuur, wordt de factuur verhoogd met de door Licht & de Boer als dan te maken administratieve kosten en de eventueel te maken buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van niet betaalde vorderingen op hem, zijnde tenminste 15% van de hoofdsom.

3. cursist is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van1% per maand.

4. in geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling of het toepasselijk verklaren van de wet schuldsanering natuurlijke personen van cursist, zullen de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 7 Gebreke; klachten; termijnen

1. klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cursist z.s.m. maar uiterlijk binnen acht dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk te worden gemeld aan Licht & de Boer.

2. indien een klacht gegrond wordt verklaard door Licht & de Boer dan zullen de werkzaamheden alsnog verricht worden zoals overeengekomen, indien het alsnog verrichten van overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Licht & de Boer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 9 (aansprakelijkheid)

3. op brieven met klachten wordt in alle gevallen binnen 7 werkdagen door Licht & de Boer gereageerd; indien de klacht niet direct verholpen kan worden, wordt tevens de termijn genoemd waarbinnen dat wel mogelijk wordt

4. indien een klacht niet ontvankelijk wordt verklaard door Licht & de Boer kan de cursist zich wenden tot een onafhankelijke partij. Deze onderzoekt en doet, binnen een termijn van een maand, een voor beide partijen bindende uitspraak. Voor het adres zie: art.11.2

5. Licht & de Boer houdt zich aan die bindende uitspraak en geeft binnen een periode van 2 weken gevolg daaraan.

6. Correspondentie m.b.t. klachten en/of geschillen zijn geheim en uitspraken daarover worden voor een periode van 3 jaar bewaard in fysieke vorm of in een afgesloten digitale omgeving.

Artikel 8 Geheimhouding

1. Licht & de Boer zal met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van een opdracht van de cursist ontvangt geheimhouding betrachten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Licht & de Boer draagt zorg om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch, niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel onvolledige of irrelevante inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de begeleider van de opleiding/cursus, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de activiteit aan de cursist wordt verstrekt. Licht & de Boer sluit ieder aansprakelijkheid hiervoor uit.

2. Licht & de Boer wijst haar cursisten/deelnemers van de cursussen en opleidingen erop dat zij geen aansprakelijkheid erkent voor effecten die het volgen van cursussen/opleidingen op hun leven van deelnemers heeft. Deelnemers worden uitgedaagd tot het nemen van meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven.

Artikel 10 Auteursrecht

1. Licht & de Boer dan wel degene die het schriftelijk materiaal dat Licht & de Boer verstrekt bij de uitvoering van haar opleidingen/cursussen schrijft dan wel samenstelt, blijft eigenaresse van het daarop rustende auteursrecht.

2. zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het de cursist, opdrachtgever dan wel anderen, niet toegestaan het materiaal te reproduceren of anders te gebruiken dan als naslagwerk.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Licht & de Boer en de cursist is het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien en voor zover uit de overeenkomst tussen Licht & de Boer en de cursist geschillen voortvloeien en partijen deze niet in de minnen kunnen oplossen, zullen de geschillen ter beslechting worden voorgelegd aan een onafhankelijke beroepsinstantie te weten mevrouw Dinka de Winkel, www.soymens.nl, telefoon 06-19604684.

3. Deze instantie is gehouden aan geheimhouding t.a.v. de klacht en doet binnen een periode van 1 maand een voor beide partijen bindende uitspraak.

4. Deze uitspraak wordt voor een periode van 3 jaar of in fysieke of in digitale vorm bewaard.