Geschonden seksualiteit - Gezonde seksualiteit

HEEL DE VROUW

Specialisatie-opleiding voor IZR / IoPT-hulpverlening aan volwassen vrouwen met seksueel trauma

Info

Deze opleiding geeft je de gelegenheid je te specialiseren in het werken met seksueel getraumatiseerde vrouwen.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt, opgegroeid zijn bij seksueel getraumatiseerde ouders, die ingrijpende medische behandelingen (inclusief bevallingen) moesten ondergaan waardoor hun seksualiteit werd geschonden, die blootgesteld zijn geweest aan opvoedingspraktijken die hen beperkten in hun seksuele ontwikkeling.

Doel van deze specialisatie-opleiding

Na het succesvol voltooien van deze opleiding ben je toegerust om in individuele setting te werken met vrouwen met een seksueel trauma. Bovendien heb je aan het eind van de opleiding een eigen meerdaagse workshop ontwikkeld voor deze doelgroep en beschik je over de kennis, vaardigheden en attitude om deze ook daadwerkelijk te gaan geven.
Je werkwijze en programma zijn gebaseerd op de methode Interactieve Zelfresonantie (IZR), die zijn wortels vindt in het werk van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert (IoPT).

Waarom deze opleiding

Ons werk met seksueel getraumatiseerde vrouwen liet ons het volgende zien: veel vaker dan wordt gedacht zoeken deze vrouwen soms jarenlang naar een veilige, stabiele, behoedzame en vooral nìet bange therapeut die hen helpt om hun ervaringen te verwerken, de relatie met zichzelf te herstellen en hun gevoel van waardigheid terug te winnen.
Velen van hen verlangen zichzelf op de diepe laag waar dit trauma in hen ligt opgeslagen eindelijk te bevrijden van een aanwezige last of geheim. De openleggende IZR-methode blijkt daarvoor bijzonder geschikt.
Er is dan ook veel belangstelling voor onze training Geschonden seksualiteit – gezonde seksualiteit die vanaf het moment dat we daar in 2018 mee begonnen steevast wachtlijsten kent.
Met deze opleiding beogen we dat er verspreid door het land steeds meer plaatsen komen waar vrouwen begeleiding kunnen vinden om met behulp van deze methode zichzelf te helen na seksueel trauma.

Inhoud

Het werken met een zo kwetsbaar onderwerp als seksueel trauma bij vrouwen vraagt inhoudelijke deskundigheid van de begeleider. De volgende onderwerpen maken daarom deel uit van de training:

 • Hechting en intimiteit – de ontwikkeling van een gezond lichaams- en Ik-besef
 • Gezond lichaams- en ik-besef als voorwaarde voor het ontwikkelen van een gezonde seksualiteit
 • Vrouwelijke seksualiteit en het vrouwenlichaam
 • Trauma en de gevolgen van trauma voor de identiteitsontwikkeling en de ontwikkeling van de seksualiteit
 • Dader – slachtofferdynamieken en de herkenning daarvan m.b.t. seksueel trauma
 • Angst, schuld en schaamte in relatie tot seksueel trauma
 • Ontkenning, zwijgen, geheimhouden, herkenning, erkenning
 • Contact met daders en dadersystemen: verbreken – vermijden – herstellen?
 • Langdurige gevolgen van seksueel trauma voor overige levensgebieden, waaronder intieme relaties en het moederschap
 • Gevolgen voor volgende generaties (dochters en zonen, w.o. verbod op vrouwelijk gedrag, verbod op man worden)
 • Herstel van contact met het zelf, de eigen wijsheid, het lichaam, de vrouwelijkheid en de vrouwelijke seksualiteit
 • Herstel van waardigheid
 • Van overleven naar leven, van leven naar het leven vieren

Het werken met deze thema’s in groepen en in individueel werk vraagt van een begeleider bepaalde vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het vraagt ook dat de begeleider zelf deze thema’s in haar eigen leven heeft verkend. Daarom bestaat de opleiding voor een belangrijk gedeelte uit zelfreflectie, attitude- en vaardigheidstraining. Wie deelneemt aan deze training moet in figuurlijke zin zelf ook ‘met de billen bloot’.

Werkwijze

Tijdens de training vindt kennisoverdracht plaats door middel van inhoudelijke presentaties, het kijken naar en bespreken van fragmenten uit documentaires en films en literatuurstudie. Verwerking daarvan gebeurt door creatieve en schriftelijke opdrachten die de cursist zowel individueel als in peergroups uitvoert. Vaardigheden en attitude worden getraind door oefeningen in subgroepen en door resonantie-processen in de plenaire groep.

Praktisch

Ondersteuning tijdens de opleiding

Deelnemers kunnen lid worden van een besloten Facebookgroep, waar vragen over huiswerkopdrachten, ervaringen en literatuur- en documentairetips kunnen worden gedeeld, bedoeld om elkaar gedurende het opleidingsjaar support te geven. Tussen de opleidingsblokken in is het op deze manier gemakkelijk om met elkaar contact te blijven houden.
Waar deelnemers getriggered worden in eigen onverwerkt seksueel trauma kunnen zij extra individuele sessie’s nodig hebben om hun eigen trauma’s nader uit te werken met behulp van de aangeboden methode. Daarover kunnen deelnemers overleg plegen met de opleiders. Deze extra individuele sessies maken geen deel uit van de opleiding.

Support na de opleiding

Deelnemers die na de succesvolle voltooiing van de opleiding zelf groepen gaan aanbieden elders in het land, kunnen rekenen op de support van de opleiders. In welke vorm dat zal zijn zal gedurende het opleidingsjaar afgestemd worden met de cursisten, afhankelijk van de behoefte.

Tijdsinvestering

Naast de vijf opleidingsblokken van twee dagen (totaal 10 dagen) komen deelnemers maandelijks tenminste één dagdeel samen in subgroepen om opdrachten uit te voeren en m.b.v. resonantie-processen aan hun eigen ontwikkeling te werken. Daarnaast is er wekelijks 2-4 uur nodig voor literatuurstudie en het uitwerken van opdrachten.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor vrouwen die graag op een diepere laag willen leren werken met seksueel getraumatiseerde vrouwen. Deelnemers dienen ten minste de IZR-basismodules Breek de Stilte 1, 2, 3 (9 dagen) te hebben gevolgd bij Interakt of de IoPT-basisopleiding (9 dagen) te hebben gevolgd bij Licht & de Boer of een IoPT training te hebben gevolgd bij Franz Ruppert of Vivian Broughton van tenminste 9 dagen.

Trainers

Margriet Wentink (Interakt)
Machteld (Licht & de Boer) en Margriet ontwikkelden samen de training Geschonden seksualiteit - gezonde seksualiteit die zij vanaf 2018 meerdere keren per jaar aanboden. Vanaf het begin ontstond er voor deze trainingen wachtlijsten.
Zij zijn beiden opgeleid in het werk van dr. Franz Ruppert, begeleiden in hun eigen praktijk en opleidingscentrum mannen en vrouwen met uiteenlopend trauma, waaronder seksueel trauma en verzorgen lezingen, training en opleiding op basis van de theorie en werkwijze van Franz Ruppert.
Na het overlijden van Machteld (april 2021) verzorgt Margriet deze opleiding.

Data

De opleiding bestaat uit 5 blokken van 2 trainingsdagen.

Locatie en aanmelding

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

www.interaktiel.nl 

Tijden

10:00 - 17:30

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen€ 2750,-
Het bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en een overzichtelijke opleidingsmap met daarin achtergrondinformatie en de beschrijving van activiteiten.

Certificatie

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname bij:

 • 100% aanwezigheid, blijkend uit een presentielijst
 • voltooiing van (huiswerk)opdrachten, blijkend uit de ingeleverde opdrachten
 • aantoonbare deelname aan oefengroepen, blijkend uit een presentielijst
 • literatuurstudie, blijkend uit (huiswerk)opdrachten,
 • voldoende integratie van de in de opleiding aangeboden stof, blijkend uit deelname aan alle activiteiten tijdens het evaluatie en integratieweekend.

Verplichte literatuur

 • Judith Herman Lewis, Trauma en Herstel
 • Franz Ruppert, Liebe, Lust und Trauma (NL versie wordt in 2020 verwacht)
 • Agnes Minnen, Verlamd door Angst

Een uitgebreidere lijst met aanbevolen literatuur, artikelen en documentaires wordt tijdens de opleiding uitgereikt.

Accreditatie

Voor deze opleiding wordt accreditatie aangevraagd bij de SKB en NVPA.

Agenda

Vraag

Invalid Email

Lees de privacyverklaring voordat je akkoord gaat.

TRAINERS


				<![CDATA[]]>

Margriet Wentink

VIDEO'S